دکتر هندسی متخصص قلب و عروق

دوکتور فریبا هندسی متخصصی قلب وعروق وفشاری خوون یه که له و دوکتورانه ی متخصصی قلب وشارزا له بواری کنترولی ناخوشی گه لی قلبیه که به انژویووگرافی له ریگای دست و زوربه ی له ناخوشان بوی درمان ئه اکره وه له کلینیککفشاری خوون وکلنیک واریس باشترین درمان گه ل و کنترول گه ل بو تواوی ناخوشه کان پیش نیار ادادت وچوون یه که له و اعضای انجمنی قلب ووجراحان ئیرانه به خوندوه ومطالعه ی وتحقیق له بواری ناخوشی گه لی عروقی ،زور زانایانه و به قووت ته که بو درمان واریسی پا کمنتروولی فشاری خوون ‌وهروهاانژیو گرافی وعمه لیاتی باز کردن ره گ گه لی قلبوعروق نمونه گه لی زور درجه یه کی له ناسنامه ی کاری خوی به ده ست هیناوه