مرور برچسب

آنژین صدری

آنژیوگرافی چه تفاوتی با آنژیوپلاستی دارد؟

آنژیوگرافی برای بررسی رگ های کرونر و شریان های خون بواسطه تزریق ماده حاجب در عروق قلب بعنوان یک راهکار تشخیصی است ولی در آنژیوپلاستی ،انسداد عروق از طریق استنت باز می شود که یک اقدام درمانی است. آنژیوپلاستی در اغلب موارد جایگزین جراحی قلب…