دکتر فریبا هندسی
1397/09/12

بو قلب تیر ده کیشه ؟

به وجودی اوه که زور له مورد ایش قه فس سینه ویا تیر که شاندن قلب وجودی هه س ، دو دلیلی گوره اوه اتونه له کیشه مربوط به قلب و علتی غیر قلبی به ش به شی کین .تیر کیشاندن قلب بازه وقت امکانی هه س ناشی له اختلاف بین میزان خون گه یاندن به ضه ربانی قلی و اکسیژن رسانی به گیانی قلب بیت.


ایشو تیر کیشاندن قفسه سینه قلبی زور به علت اترواسکلروز (به به هوی اوه تنگ بوون ثابتی شه ره یان عروق کرونر)ایجاد بیت یا ناشی له اسپاسپ گه ل کرونیه که به طور متناوب شه ریان گه ل بگیرینه .له موارد زور شه دید مداوم و غیر عه صبی تیر کیشاندن دائم قلبی به عنوان انژین یا انژین پاتریس اخونگه ته وه.

تیر کشاندن قلب له زور به ی وختدا دلایلی غیر قلبی بیت و گذرا هه ن و احتمولی هه یه علتی زوری بیت از جومله استرس ‌.اضطراب زوربه عفونت گه ل مشکلاتی عه زولانی یا اسقانی .تومورگه ل ریه .ترومای قفسه ی سینه .ایشی سک و ریفلاکسی معده .زوربه ی عللی غیر قلبی تیر کیشاندن قلب ممکینه نیازبه مراقبه ی اورژانس بیت

علائم ونشانه های ناشی له تیر کیشاندن قلب چیه ؟

علائم ایش قفسه سینه مواردی له جومله فشار .قورصی یا کزه و سوزش .بازه وقت با احساس خنگاندن یا تنگی نفس له گه ل یا هه یه .ام ناراحتییه اعلب به شکلی ایش تیژ تا خه فیف و معمولا له بان سک پشتی مل.فک. دست چپ یا شانه قراری هه س .

بازه وقت علت تیر کیشاندن قلب اتوانه له اثر مواردی وه کو موارده که بوتانی انوسم هه س :

  • فشاری عصبی
  • زور خواردن
  • له بر هوای سردا بیسی
  • استرسی عاطفی

دوکتور فه ریبا هندسی متخصص قلب و عروق

تیر کیشاندن قلب بازه وقت به صورت هاتو چون و له چند خولک و بازه وقت چند برابر اویته وه .

شدتی ایش یا تیر کیشاندن معمولن به تغییری نفس .قوزه یا بازه وخت تغیر ناکات

به طور کلاسیک .ایشی قفسه سینه قلبی له قفسه سینه ی چپ دا هس .به ام وجوده هیه له مرکز یا سینه راس رو ادات

ایشی قفسه سینه غیر قلبی مومکینه زوربه ی له علائم کانی بانی بیت .

به ام حاله وه ایشی قفسه سینه غیر قلبی مومکینه با نفس کیشاندن قوزه یا موقه کی عوض بیت .پشت کردن له مه علاوه بر تیر کیشاندن قلب ایشی قفسه ی سینه طبیعی نیه و ایشه دوکتوری متخصص قلب وعروق تشخیص بدات .بلام ام امره اتوانه خطر زوری بو سلامت له بر بگره ت .

علت ایش وتیر کیشاندن له سنوری قلب ویا قفسه ی سینه به وردی وبرسی سابقه ناخوش و معاینه گیاندار تشخیص بدریت . متخصص مراقبه ی بهداشتی له اول کار.علایم قدبی و غیر قلبی تشخیص بات و بازه وخت له نظر گردن سابقه ناخوشی ام کاره رو ادات .

برسی علت تداوم تیر کیشاندن وایشی قلب زور مهمه .بلام ایش قفسه سینه مربوط به قلب مومکینه نیاز به دخالت ودرمان مداومی بیت . له طول معاینه گیان دا .کارکونانی پزشکی (دوکتوری) مومکینه الکترو کار دیو گرام (EKG) و اشعه ی ایکس قفسه سینه انجام به ن .

له شرایط پیچیاگ تر. فه حس یا ازمایش گه ل وه کو تستی ورزش استرس .اکوکاردیو گرافی استرس .اسکنینگ پرفیوزن میوکارد ، یا cT انژیوگرافی اتوانه استفاده قرار بگریت .باقی تست ورزش گا ل مومکینه موردی قازانج قرار بگریت شامل نظارت Holter وانژویو گراعی کرونر ه .

دوکتور فه ریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشاری خون له تاران