دکتر فریبا هندسی
1397/12/13

فشاری خون نورمال دوای نشترگری به حب گه ل فشاری خون

فشاری خون نورمال دوای نشترگری به حب گه ل فشاری خون
اگر یک که س بالغ وسالم با ۶۰ سال تمن یا فره تر هه ن :فشار خون هدف کم تر له ۱۵۰/۹۰ میلی متر جیوه س. ئه گر یه ک که س لش ساقن وکمتر له ۶۰ سال تمن تان هه س :فشاری خون هدف کمتر له ۱۴۰/۹۰ میلی متر جیوه اس.
اگر ناخوشی ک خراب تان هه س کیلویی،شکر یا ناخوشی عروق کرونر یاله معرض خه طری ناوشی عروق کرونر هه ن: فشارر خون هه دف کمتر له ۱۴۰/۹۰میلی متر جیوه س.
ئه گر چه فشار خوون ایه ال ،فشار۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه یا کم تره ،به م حاله دوکترو له سری مطمئن نیین که بو گیشتن به ئه و سطحه درمان درمانی نیازهه س یه نیاز نیه ؟؟
اگر ۶۰ سال ته من یا زورترن و استفاده له دواوودرمان باعث دابه زین فشاری خوون سیستولیک بوگن (مثلن کم تر له ۱۴۰ میلی متر جیوه ) پیویست به گورینی دواوودرمان نیه مه گر اویکه مواجبی اثررات خرابی له بان له ش انسانه وه بیت .
بو استیفاده له دواو ودرمان فشاری خوون ازشه له گه ل دوکتور خود باسی بکیت چون که به میزان فشار خوون و کومله له بارودوخ دوکتوری بستگی هه یه.

ناسینی حب گه ل فشاری خوون

1- دیورتیک گه ل تیازیدی

به حب گه ل فشاری خوون دیورتیک ،تره میز هه نان ایژنیش .ئه م دواگه له له بان گورجیله اًر داده نه ت تا له ش سدیم و ئاو اضافی له له ش ده فع بکات و باعًیدابه زینی حه جم خوون بیت .دیورتیک گه ل تیازیدی ، بازه وخت یه کمین دواوودرمان هه ن ،وه له به تنیایی مصرف ناووت .دیورتیک گه ل تیازیدی برینتی هیدروکلروتیازید(میکروزید)،کلرتالیدون و غیره س .
ئه گر ئهم دوا گه له ی فشار خوون میز اور مصرف که ن و فشار خوونتان له بانه و هه س با دوکتورکه تان خووی ایزافهکردن دیورتیک باس که ن .دیورتیک گه ل بسیاوه گه ل کانال کلسیم له که سانه ک ره ش پیست و تمن دار باش تره له مهار کوننده گه ل انزیم ئه ویته انژیوتانسین عه مل ئه کات .یه ک عارضه ی جانبی شایع دیورتیک گه ل دوباره میز هه س.

2- بتابلاکرگه ل (گیراندنی بتا)

ام نوعه دوا فشار خون برون قه لی تیره ته خوارو ره گ گه ل خوونی باز اکات که باعث ئه وت تا ضربانی قه لب کم تر بیت .بستن بتا برینتیه له قرص دواگه ل فشار خوون اسباتول (سکترال )،انتولول(تنورمین) و هه س .ئه م دوا گه له به تنیایی کار نا که ن ،به تایبت له کسانه که ره ش پوسن و به ته منن .وله کاته له گه ل دواگه ل تر فشار خوون مصرف بن باش تر ئه وه ت .
بتابلاکرگه ل

3- مهار کوننده گه ل انزیم تبدیل کوننده انژیوتانسین (ACE

برینتی یه له دوا گه ل فشار خون لیزینوپریل (زستریل) بنازپریل(لوتنسین) کاپتوپریل(کاپوتن)و غیر هه س .ئه م دواگه له به جلو گردن له دروس کردن پلاک گه ل ره گه ل خونی شل ئه ویته وه .کسانه که ناخوشی نا علاج یان هیه کیلویی له بوون یه ک مهار کردن ACE به عنوان یه ک یک له دواکان قازانج وه ر ئه گرت .

4- گیراندنی گیروده ی انژیوتانسین(ARB)

ام دواگه له به برگردنی برینتی پلاک به شه ل بوون عروق خونی یاری ادات ARB گه ل برینتی کاندسارتان(اتاکاند) ،لوزارتان و غیر وه هه س .کسانی که توشی ناخوشی نا عیلاج گورجیله ایین ابه له ام دوا گه له استفاده کن .

5- بستن کانال کلسیم

برینتیه له قرص گه ل فشاری خون امیلودیپین (نورواسک)دیلتیازم (کاردیزم) و غیر هه ن .ام دواگه له بو له ش بون گیان و عروق خونی یاری ادادت بازه له اوانه ضره بانی قلب دا ابه زینه .بستن کانال کلسیم شایید بو انسانی ره ش پوس و سپی پوس و تمن بان مهار کوننده ACE باشتر عه مه ل اکات
مصروفی ئاو گریپ فروت له گه ل بازه بستنه کان کانال کلسیم ،باعث چونه وه بان سر خون ابیت وه ایوه له معرض خطر بان ترین له عوارض جانبی قرار ادات .پس ایشه حتما له مورد ته که لاوی دوایی دواکان فشار خوون له گه ل دوکتره که تانا باس بکن .

6- مهار کوننده ی رنین

الیسکیرن(تکتورنا) تولید رنین ضعیف اکات .رنین انزیمی‌که به وه سیله ی گورجیله یا کولیه تولید آویت و دس اکا به زنجیره ای له مراحل شیمیایی که فشار خون اواته بان .
تکتورنا توانایی رنین بو ده س په کردن ئهم کاره بان بردنی تیره ته خوار .به توجه به احتمال روداو و عوارض به قووت له سکته مغزی ،هرگیز ناووت الیسکرین له گه ل مهار کوننده گه ل AcE یاARBs مه صرف که ن.
بازه وقت له دوا گه ل تر بو درمان فشار خونی بان استفاده ده کریت.
مهار کوننده ی رنین

7- بستن الفا

ام داوا گه له تکانه گه ل عه صبی به ره گ خونی تیره توه خوار و برینتیه له پلاک له عروق خوونی را اگریت .بستنی الفا بیرنتیه له دوکسازوسین (کاردورا ) و پرازوسین (مینیپرس) هه ن .

 

8- بستنی الفا–بتا

ئه م نوع له درمانانه فشاری خون له گه ل هاتنه وه خوار تکانه گه ل عصبی به ره گ گه ل خوونی ،خه رایی ضربان قلب به هوی دابه زینی توزه خوونی که که ایشه له طه ریقی عروق پمپ بیت بو دابه زینی ادات .بستن الفا–بتا برینتی کارودیلول (کورگ)و (تراندات) هه س .

9- درمانانی که له بان سیستم عصبی مرکز ی اثری داده نه ت .

ام داواگه له له هناردن سیگنال له میشک به سیستم عصبی بو زوربه یی .
له دان قلب و تنگ بونه وی ره گ خونی بر گیری اکات .برینتی له کلونیدین (کاتاپرس ،کاپوای)، گوانفاسین (اینتونیو،تنکس) وه متیل دوپا اه ون .

10- باز کوننده گه ل عروق

ئه م دواگه له له جومله هیدرالازین و مینوکسیدیل هه ن که راستو خو له سه ر له ش دیواره گه ل شه ریان اثر داده نیت وله سفت و باریک بوون له ش شه ریان بر گیری ده کات.
۱۱.انتاگونیست گه ل الدوسترون
انتاگونیست گه ل الدوسترون به عینوان وینه اسپیرونولاکتون (الداکتون)و اپلرنون (اینسپرا)هه ن .ئه م دواگه له اتوانن به ن به هوی گردن نمک و احتباس اوه کی بن که به زور به ی فشار خوون یاری ادات.
بو هاوردنه خوار دوزگه ل مصرفی روژانه ی قرص گه ل فشار خوون حتما ایشه له گه ل دوکتور باس که ن .باشتره له تیکه لاوی له چن دوا با دوزی خوار به جیگای یه ک دوا به دوزی بان استفاده بکریت به راستی ،مصرف دویا چن دانه له قرص گه
باز کوننده گه ل عروق

ل فشار خون له زوربه ی موارد زور له یه ک دوا قازانج اویت.

له لای استفاده له ده وای رعایت نکاتی سبب اووت باش بونا وی خرایی و کنترول فشارخوون ایوه اویت له جومله:
بوون یه ک رژیم غدایی پاک وخاوون به نمک کمتر (رژیم غدایی بو ویساندن پر فشاری خوون یا DASH)
#ورزش ریک وپیک
#لابردنی سیگار یا جگه ره
#کم کردنه وی الکل مصرفی
# پاراستنی وزن سالم وهاوردنه وه خوار وه زن له کاتی اضافه وه زن یا قه له وی
فشار خوون مقاووم‌:زمانه که که کنترول فشار خوون سخت بیت
اگر فشار خوون تان با بونه وی مصرف حدی اقل سه نووع له قرص فشار خوون (که دانه له وانه معموولاایشه یه ک دیورتیک بیت) سر سختانه بان باقی بوویت ممومکینه که به فشار خوون مقاووم توش به ن.
که سانه که فشار خوون بان خویان کنتروول اکن وه در حال مصرف چوار نوع دوا مخته لف هاو کات هه ن ،مستعد فشار خوون مقاووم اوون .بو اوه ایجاد فشار خوون بان پس له دوای یه ک موشکل تر به تواوی ایشه برره سی بکریت . فشار خوون به قووت به ئه م مه عنا نیه فشار خوون تان هه رگیز کم تر ناوویت .به راستی ئه گر ایوه دوکترو که تان بتوانن اووه باعیث فشار خوون موزمین ایوه بیت اکره پیدا بکره ،اتوانن درمانی زور باشی بو ده س په به کن .
دوکتوره کان وه یا متخصصه کان فشار خوون دواکان و دووز اوان و موثر بوون اوانه ایشه ارزیابی بکریت .
اضافه کردن یه ک انتاگونیست الدوسترون وه کو اسپییرونولاکتون(الاکتون) اغلب به کنترول فشار خوون به قووت اوییت .دانشمند گه ل له ئه و حاله مطالعه له بان زوربه ی درمان تجربی وه کو کاتترموبته نی بو پوسین بسامد رادیویی هه ن که باعیث تحریک اعصاب سمپاتیک گورجیله وه بارورسپتورها سینوس کاروتید ئه وون .
زوربی له دواکان، غذا یا مو که مل لتوانن فشار خوون بان باشتر اکرت و یا به ر اثر دواکانی فشار خوون تان بگرن ،له گه ل دوکتور خوتانه به پاکی له مورد تواوی دواکانتان وه یا مو که مل گه له که مصرفی ئه کن قسه بکن .

ئه گر ایوه دواکانتان فشار خونتان به سر وقت و طبقی دستوری دوکتوره که تان استفاده نه کن ،امکانی هه یه باعیث چونه وه سر فشار خوون تان بیت .هرگیز درمان خوت به استفاده له قرص فشار خوون به دستور دوکتور نیگورن اصلا .دوکتور فه ریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشاری خوون له تا ران