قرص 5 میلی گرمی متورال (متوپرولول)

قرص 5 میلی گرمی متورال (متوپرولول)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حمله هراس و خطر برای قلب

حمله هراس و خطر برای قلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حمله هراس و خطر برای قلب

حمله هراس و خطر برای قلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حمله هراس و خطر برای قلب

حمله هراس و خطر برای قلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.