چاودێریەکانی دوای ئانژیۆگرافی لە ماڵەوە

مراقبت های بعد از آنژیوگرافی

چاودێریەکانی دوای ئانژیۆگرافی : ئانژیۆگرافی کرۆنێری تاقیکردنەوەیەکە بۆ تاقی کردنی رەگی خوێنی گەورەی دڵە(ڕەگی کرۆنێری) . دکتۆر یەک لوولەی چکۆلە (کاتتێر) لە یەکێک لە ڕەگەکانی ڕان ئەدات. لە هەندێ جار، کاتتێر لە یەکێک لە ڕەگەکانی دەست ئەدات. ئەگەری هەیە ، یەک هەتا دوو ڕۆژ دوای ئەنجامی ئانژیۆگرافی کرۆنێری دست و ڕان شین ببن یان ئێشیان […]