03 (3)

علت صدای ضربان در گوش چپ

This entry is available for Kurdish Arabic Persian