دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق

آنژیوگرافی، درمان واریس و فشار خون

دکتر فریبا هندسی متخصص قلب

خدمات کلینیک دکتر هندسی

تصاویر مطب دکتر فریبا هندسی

روزهای کاری کلینیک

همه روزه به جز روز های تعطیل 14 الی20

تماس با ما

021-22137194
021-22137133

آدرس ما

تهران، سعادت آباد، خیابان بخشایش، خیابان هفدهم، پلاک 81

دکتر فریبا هندسی

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺸﺎن از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ وارﯾﺲ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺮای درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

تصویر دکتر فریبا هندسی

جدیدترین مقالات