دکتر فریبا هندسی
1397/05/29

آنجیۆ گرافی لە رێ دستەۆە

آنجیۆ گرافی لە رێ دستەۆە آسان ترە لە رێ رانو ۆە; چون دوای ناۆبریکی کم دوای عملیاتە کە نه خوشە کە توانایی دانیشتن ; ریگا رویشتن و خواردنوە دوای مامە ۆیکی کم دبیت.

لە آنجیۆ گرافی لە رێ دستەۆە

لۆلە کانی بچۆک بو بە دست هینانی زانیاری لە بارێ جەریانی خوین تەۆژم نیۆ دل; بە سۆنگەی اشعەی ایکسەۆە دچیتە نیۆ سیستەمی گرانی خوینه ۆە. بە بە کارجیری لەۆ اشعە یە زۆر یک لە نە خوشیە کانی گرتنی ماسۆلکە کان ۆە دیار دە کۆن ۆ پلاکیتی خوینیش دە هیننوه آستی خوی. گر دۆا جار لە کوتایی دا بۆ جاریکی تر چیشە ساز بن ۆ اگری جلتەی دل درۆست بکات آنجیۆگرافی لە رێ دەستەۆە پیشنیار دەکریت.

ودۆاتر بە بریاری کوتایی دکتۆر لە ماۆەیەکی دریژ خاین دا درمانی پیۆیستی دبە بۆ دابین بکریت ۆ ءاگاداری تایبەتی لە بکریت. کاتترە کانی پەۆیست بۆ آنجیۆگرافی دەتوانە بە درۆن خۆین بە رێ رانی(کۆرماتیخ) و خۆین بەرێ رادیال(بەندێ دەست) پچنه ژۆرەۆە خۆین بە رە کانی رانێ لۆلە کانی گۆرە ترن و ریگاێ راستەۆخویان بۆ لای دل ەیە هەر بەۆ بەلگانەۆە سرخرگی ران ۆکۆ باشترین شۆین بۆ چونە ژۆرە ۆەی کاتترکان دابین کراۆە کە چی ایستا بەهرە ۆرگرتن لە خۆین بری بەندی دست بۆ آنجیۆگرافی رۆ لە زیاد بۆنە.

 

قازانجەکانی آنجیۆگرافی لە رێ دستەۆە

دابیین کردنی هەر کاتتریک لە دمارە کانی خۆین دا مەترسی خۆین ریژێ لە گەل دایە. لە دۆای دابرینی کاتتر لە خۆین بری رانی نەخۆشەکە دبە بە جولاندنی قاچە کانی بە ماۆەی دۆ تا شەش کاتژمیر ساف دریژ بکات تا لولە کانی خۆین بگەرینەۆە حالتی آسایی خویان. هەندیک جار بە بە جۆلانەۆە بە ماۆەیەکی دریژ خوین ریژێ درۆنی اگرێ بونی هەیە ۆ. و اگر تارادەیەک زۆر بیت کە پیۆیستی بە نەشتەرگەرێ بۆ چاک بونە ۆی خوین برێ پەچک هەبیت.

اۆ اگرانە زۆر کەمتر دیتراۆن وگر آنجیۆگرافی لە رێ دستەۆە دەتوانە لە بەندێ دەستەۆە ءانجام بگرترە و ءحتیمالێ پەش هاتنی اۆ اگرانە کمتر دبنە ۆە.

اگرە خراپە کانی آنجیۆگرافی لە رێ دەستەۆە

هەر جوۆرە تیک هەل چونیکی نا آسایی دە بە تە بە خۆین ریژێ لە آنجیۆ ێ دەستەۆه بە جیگای ران اگری خۆین رێژی لە شۆینی کۆن کردنە ۆە بە تایبەت لە نەخۆشە قەلەۆ کان دا کمتر دەبیت ۆلە هەندیک حالەت دا باشترین ریگا آنجیۆێ دەست بۆ هەر هەمۆ نەخۆشەکان پیشنیار دەکریت
فڵیمێ آنجیۆگرافی دڵ:

 

لە کۆتایی دا فڵیمەکێ آنجیۆگرافی لە رێ دەستەۆە ببینن لە دکتۆرە فەرێبا هیندەسی پسپۆری نە خۆشە کانی دڵ.